top of page

algemene voorwaarden

Definities:

Incompany Mediation (hierna: ICM) is een eenmanszaak naar Nederlands recht.
 
Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie ICM zich inspant om de overeengekomen diensten te verlenen.
 
Diensten zijn alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die – in de ruimste zin van het woord – voortvloeien uit of verband houden met de opdracht.
 
Een overeenkomst is elke afspraak tussen de opdrachtgever en ICM tot het verlenen van diensten door ICM ten behoeve van de opdrachtgever.
 
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door ICM, in het kader van haar beroep, diensten worden aangeboden of geleverd.
 
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door ICM derden worden betrokken.
 
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en ICM zijn overeengekomen.
 
Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij ICM deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 
Uitvoering van de overeenkomst
Iedere overeenkomst leidt voor ICM tot een inspanningsverplichting waarbij zij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen.
 
In alle gevallen waarin ICM dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

Het staat ICM vrij om contact op te nemen met juridisch adviseurs, bedrijfsarts en/of arbodienst e.d.  

Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door ICM een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van ICM op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.


Verboden geluids-en/of video-opnamen te maken
Het is partijen verboden geluidsopnamen dan wel video-opnamen of iets van dien aard te maken tijdens elk contact, zoals tijdens (mediation)bijeenkomsten, tijdens telefonisch contact of op andere momenten. Indien dit wel gebeurt, is de overtredende partij zonder nadere aankondiging direct een geldsom van € 5.000,- verschuldigd per gebeurtenis. 

Geheimhouding
ICM is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
Honorarium en kosten
Het honorarium van ICM wordt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berekend op basis van tarieven per door ICM gewerkte tijdseenheid. Er kan worden overeengekomen dat het honorarium uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst bestaat.
 
Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt waaronder onder andere declaraties van ingeschakelde derden.
 
ICM kan de opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen. ICM heeft, wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever het voorschot aan ICM heeft betaald.
 
ICM behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
 
Betaling
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door ICM aan te geven wijze.
 
Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Over het onbetaalde bedrag is een rente van 1% per maand verschuldigd.
 
Bij niet betaling van een (voorschot)factuur door de opdrachtgever is ICM gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van ICM voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 
Bij niet betaling van een (voorschot)factuur binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning is ICM gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van ICM voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 
Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van ICM, en van degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd (inclusief het eigen risico van de opdrachtgever) krachtens de door ICM afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polis met de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar.
 
ICM zal bij de inschakeling van derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ICM is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 
ICM is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien ICM bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ICM duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 
De opdrachtgever vrijwaart ICM tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en ICM samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van ICM.
 
Indien de opdrachtgever een eventuele vordering jegens ICM niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 
Annuleringsvoorwaarden
Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden.
 
Bij annulering door de opdrachtgever van mediation, coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
 
Bij annulering door de opdrachtgever van trainingen, workshops en aanverwante werkzaamheden, dient de opdrachtgever 50% van de reeds uitgevoerde voorbereidingswerkzaamheden te betalen. Indien eerder dan 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteiten de opdracht geannuleerd wordt, dient de opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
 
De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij later dan 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteiten de opdracht annuleert of zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van ICM.
 
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en ICM is Nederlands recht van toepassing.
 
Indien ICM en de opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de rechter te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen. 

Versie Januari 2020 

Copyright © 2020

bottom of page